Leveringsvoorwaarden van GIROVI Seats gevestigd in Neerkant
Ged. kamer van koophandel Eindhoven onder nummer 4630/97 d.d.7 juli 1997

Geldigheid van deze voorwaarden
De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop, door GIROVI Seats gedaan of aangegaan met derden.

Aanbiedingen
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Alle aanbiedingen zijn voorts gebaseerd op de bij eventuele aanvragen verstrekte gegevens, tekeningen en andere getals-en maatverhoudingen aangevende correspondentie aan GIROVI SEATS toegezonden c.q. verstrekt voorafgaande aan de aanbieding. De door GIROVI SEATS opgegeven prijzen zijn berekend netto contant en gelden voor levering af magazijn van GIROVI SEATS exclusief emballage.

Overeenkomsten
Overeenkomsten van koop of verkoop en eventuele aanvullingen daarop worden eerst door schriftelijke bevestiging van GIROVI SEATS bindend. Bij een door opdrachtgever gewenste levering van goederen op zodanig korte termijn, dat schriftelijke acceptatie van de koop of verkoop en eventuele aanvullingen daarop redelijkerwijze niet mogelijk is, komt de
overeenkomst tot stand op het moment dat GIROVI SEATS het gevraagde levert en opdrachtgever niet, binnen 24 uur na levering de overeenkomst betwist.

Levertijd en plaats van aflevering
Levering geschiedt af fabriek, werkplaats of magazijn ter keuze van GIROVI SEATS. Levertijden worden bij benadering vastgesteld. De levertijd is vastgesteld in de verwachting, dat de voor de levering van belang zijnde goederen, zo GIROVI SEATS deze door derden geleverd dient te krijgen, tijdig aan GIROVI SEATS geleverd zullen worden. Overschrijding van de levertijd kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak maken op schadevergoeding. Wanneer de goederen na het verstrijken van de leveringstermijn en nadat de goederen, door GIROVI SEATS aan opdrachtgever zijn aangeboden, door opdrachtgever niet zijn afgenomen, staan de goederen te zijner beschikking en worden deze opgeslagen voor rekening en risico van opdrachtgever.

Transportrisico
Alle goederen reizen vanaf afzending door GIROVI SEATS voor risico van opdrachtgever. Zulks geldt ook indien francolevering is overeengekomen en schade, in welke zin en mate dan ook, tijdens het vervoer door de goederen wordt geleden. Opdrachtgever dient zich derhalve tegen dit risico behoorlijk te verzekeren. Opdrachtgever heeft zich voorts direct na aankomst van de goederen te overtuigen van de staat waarin zij zich bevinden.

Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst of voor de aflevering van de goederen blijkt, dat opdracht of levering ten gevolge van aan GIROVI SEATS niet bekende omstandigheden of door overmacht onuitvoerbaar is, dan heeft GIROVI SEATS het recht te vorderen dat de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd, dat uitvoering van de opdracht mogelijk wordt behouden wanneer die uitvoering ten gevolge van overmacht nimmer mogelijk zal zijn. De meerder of mindere kosten uit de wijziging van de opdracht voortvloeiende zullen worden verrekend tussen de partijen terwijl bovendien aan GIROVI SEATS vergoeding voor reeds verrichte doch onnut gebleken werkzaamheden en levering wordt gedaan zo daartoe aanleiding bestaat. Als overmacht wordt ondermeer beschouwd alle onvrijwillige storingen of belemmeringen, waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder of bezwaarlijker wordt zoals stormschade en andere natuurrampen, belemmeringen door derden geheel of gedeeltelijke werkstakingen uitsluitingen, oproer zo hier te lande als in het land van herkomst materialen, oorlog of oorlogsgevaar hier te lande of in andere landen, verlies of beschadiging van materiaal bij transport, ziekte van onvervangbare werknemers, daaraan verwante of daarmee verband houdende buitengewone omstandigheden, zoals uit- en invoerverboden, geheel of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, verbod tot levering aan koper, of opdrachtgever opgelegd door groepen organisaties of contractuele samenwerkingen waarbij GIROVI SEATS is aangesloten, brand en dergelijke waardoor het niet mogelijk is productief in het bedrijf bezig te zijn. Niet of niet tijdige leveringen door leveranciers in het buitenland stagnatie in het vervoer.

Aansprakelijkheid
GIROVI SEATS is nimmer verplicht tot vergoeding van middellijke of onmiddellijke geleden schade vanaf het moment dat de door GIROVI SEATS geleverde goederen geheel of
gedeeltelijk anders worden gebruikt dan daar waar deze goederen voor gebruikt dienen te worden. De eventuele door GIROVI SEATS aangegeven waarden mogen dan ook nooit
overschreden worden. GIROVI SEATS is evenmin aansprakelijk voor schade hoe ook genaamd veroorzaakt, door fouten of verzuim van derden evenmin als voor de schade hoe ook genaamd veroorzaakt door chemische invloeden of inductie van reeds aanwezige of door derden gebezigde materialen. GIROVI SEATS kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of verlies welke zijn te wijten aan opgelegde en/of gewijzigde maatregelen en richtlijnen gesteld vanuit de overheid en/of brancheorganisaties.

Overmacht
GIROVI SEATS kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht. Overmacht bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van partijen en/of door omstandigheden aan de kant van GIROVI SEATS zoals staking, personeelsproblemen, vervoers-problemen, weersomstandigheden een en ander met inbegrip van wanprestatie door leveranciers van wie GIROVI SEATS een en ander betrekt.In geval van overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort. Indien de overmachtstoestand langer dan drie maanden duurt, zal ieder van beide partijen bij de overeenkomst gerechtigd zijn de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan te ontbinden, zonder over en weer tot enigerlei schadevergoeding te zijn gehouden. Indien GIROVI SEATS bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst

Garantie
GIROVI SEATS geeft een garantieperiode van vijf jaar op de behandelstoelen. Bij eventueel defect gelden aanvullende voorwaarden. Bij een defect in het eerste jaar, gelden er geen voorrijkosten en geen uurloon. Bij een defect in het tweede jaar, gelden er geen voorrijkosten. Werkelijke uren worden in rekening gebracht tegen € 40,- per uur met een maximum van 2,5 uur. Bij een defect in het derde jaar worden de werkelijke kilometers in rekening gebracht tegen € 0,19 per kilometer. Werkelijke uren worden in rekening gebracht tegen € 40,- per uur met een maximum van 4 uur. Bij een defect in het vierde en/of vijfde jaar worden werkelijke kilometers in rekening gebracht tegen € 0,19 per kilometer. Werkelijke uren worden in rekening gebracht tegen € 40,- per uur.

Reclames
Reclames kunnen slechts worden ontvangen wanneer deze danwel aangetekend dan wel per faxbericht (datum van ontvangst is bindend) ingediend, binnen acht dagen na levering van de goederen, of na toezending van de facturen. Na vermeldde periode is geen reclame mogelijk. Als reclame juist is dan vervangt GIROVI SEATS gratis eventuele onbruikbare geleverde goederen. GIROVI SEATS is nimmer gehouden tot vergoedingen van schade, arbeidsloon etc.

Betalingen
Betaling dient plaats te vinden veertien dagen na ontvangst van de goederen danwel factuur ,netto zonder enige korting tenzij anders overeengekomen. Schuldvergelijking is nimmer toegestaan. De vordering tot betaling der gehele koopprijs is onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag. Voorts wanneer opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling vraagt, of zijn onder curatelenstelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de goederen of vorderingen van de opdrachtgever wordt gelegd en wanneer deze overlijdt in liquidatie treedt of wordt ontbonden. Wanneer betaling niet op tijd plaatsvindt is GIROVI SEATS gerechtigd na het vetstrijken van de termijn, aan opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies te berekenen van de wettelijke grootte danwel 10% per jaar. Kosten die GIROVI SEATS moet maken door derden om haar belangen te behartigen worden aan opdrachtgever doorberekend.

Eigendomsvoorbehoud
Zolang opdrachtgever geen volledige betaling heeft verricht betreffende geleverde goederen blijven zij, hetzij verwerkt hetzij onverwerkt, eigendom van GIROVI SEATS. Opdrachtgever is niet bevoegd deze goederen aan derden als onderpand te geven of in eigendom over te dragen. Bij niet nakomen van betalingsverplichting is GIROVI SEATS gerechtigd zonder enige ingebrekestelling de goederen terug te nemen in welk geval, de overeenkomst ook zonder rechtelijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van GIROVI SEATS tot het vorderen van vergoedingen, schaden, gederfde winst en rente. Op alle onder deze voorwaarde gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.